Theses List
No. ‌Theses Title Level Student Name Present Date
1    بررسی رابطه خودادراکی بارضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-01-31
2    بررسی میزان افسردگی در نوجوانان مهاجر    B.Sc.    fateme tokallo    2011-01-21
3    بررسی رابطه معنویت و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohamad aminayi    2011-09-16
4    بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ی کاربردی مهارتهای روابط صمیمانه(PAIRS)بر افزایش سطح رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد دلبستگی دختران شاهد متاهل    M.Sc.        2009-01-31
5    مقایسه ی اثر بخشی دو روش گروه درمانی شناختی-رفتاری و اصالت وجود-انسان گرایانه در افزایش عزت نفس زندانیانو اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران    M.Sc.    Javad behroozifar    2009-01-09
6    مقایسه طرحواره عهای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در مجرمان جنسی و افراد عادی    M.Sc.        2008-03-12
7    مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری بر اختلال اضطراب منتشر    M.Sc.    MALIHE SAFAVI SHAMLOO    2008-09-28
8    بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد    M.Sc.    Hanieh Bijari    2008-05-23
9    اثر بخشی واقعیت درمانیگروه درمانی بر افزایش عزت نفس دانشجویان    M.Sc.     - -    2007-09-16
10    بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم    M.Sc.        2005-09-16
11    بررسی اثر بخشی رواندرمانی به شیوه بر اجتماع درمان مدار بر درمان معتادین    M.Sc.        2007-09-12
12    مقایسه اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیش نظام دار به رضایت مندی زناشویی    M.Sc.    Fatemeh Hosseini Ghafari    2007-09-11
13    بررسی واکنش نوجوانان و والدین آنها به بلوغ جسمانی    B.Sc.    seyede malihe zargar    2009-03-15
14    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نو جوانان دختر و پسر بینا و نابینا    B.Sc.        2009-04-14
15    بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج)بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل    M.Sc.        2009-06-10
16    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-05-24
17    بررسی فشارهای روانی اجتماعی کودکان منطقه ی تبادکان مشهد    B.Sc.        2009-08-23
18    بررسی فشارهای روانی اجتماعی کودکان منطقه ی تبادکان مشهد    B.Sc.        2009-03-21
19    متغیرهای درمانی در رواندرمانی    B.Sc.     - -    1999-03-21
20    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-04-09
21    بررسی رابطه ی بین ابراز احساسات درونی نسبت به همسر و استحکام زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-09-16
22    بررسی رابطه ی بین ابراز احساسات درونی نسبت به همسر و استحکام زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-04-14
23    بررسی تاثیر خودشناسی اسلامی بررضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-09-16
24    بررسی تاثیر خودشناسی اسلامی بررضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-06-15
25    مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر افزایش میزان عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست    M.Sc.    mehdi sardarabadi    2009-09-20
26    تاثیر شیوه های فرزندپروری والدین برمیزان کمرویی کودکان    B.Sc.        2009-09-11
27    بررسی رابطه ی عوامل تنیدگی زای روزمره و رضایت زناشویی    B.Sc.        2009-09-11
28    بررسی میزان و نوع تفکر دانش آموزان دبیرستانی    B.Sc.    elaheh ziraki    2009-09-11
29    بررسی مقایسه ای سلامت روانی زنان بارور ونابارور    B.Sc.        2009-09-11
30    بررسی رضایتمندی زناشویی در زوجهای تازه ازدواج کرده و مزدوجین حداقل پنج سال گذشته    B.Sc.        2009-09-06
31    بررسی مقایسه ای عزت نفس و میزان ارتکاب جرم بین زندانیان و غیر زندانیان مرد مشهد    B.Sc.        2009-09-06
32    بررسی مقایسه ای عزت نفس و میزان ارتکاب جرم بین زندانیان و غیر زندانیان مرد مشهد    B.Sc.        2009-09-06
33    بررسی رابطه ی بین سطوح هویت وسبکهای حل مساله دردانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-09-08
34    بررسی رابطه ی بین سطوح هویت وسبکهای حل مساله دردانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohammad barzanony    2009-09-08
35    بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-09-22
36    بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    farzaneh noormandy poor    2009-09-22
37    بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی زوجین بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان    M.Sc.    parvane kazemi    2009-09-21
38    مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوههای مقابله آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش    M.Sc.     - -    2001-12-21
39    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    Maliheh Shahrestani    2007-03-16
40    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.        2007-03-16
41    بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها    M.Sc.     - -    2002-09-22
42    بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری با تاکید بر آموزش کنترل استرس در کاهش علایم فشارروانی و بهبود سیستم اندوکرین مبتلایان به مرحله ی 1 تا 3 سرطان پستان    M.Sc.        2009-09-22
43    بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-05-23
44    بررسی سطح دلبستگی ناایمن در متقاضیان جراحی    B.Sc.        2009-12-31
45    بررسی سطح دلبستگی ناایمن در متقاضیان جراحی    B.Sc.        2009-12-22
46    رابطه بین کارکرد خانواده وسبک زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Asra Milani    2010-01-31
47    رابطه بین کارکرد خانواده وسبک زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2010-01-27
48    بررسی مقایسه ای سلامت روان بین زنان بارور و نابارور شهر مشهد    B.Sc.    maryam seyedi    2010-01-31
49    بررسی مقایسه ای سلامت روان بین زنان بارور و نابارور شهر مشهد    B.Sc.        2010-01-31
50    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین دانشجویان دانشکده کشاورزی    B.Sc.     - -    2006-12-16
51    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین دانشجویان دانشکده کشاورزی    B.Sc.     - -    2006-12-16
52    بررسی مقایسه ای رفتارهای خودتخریبی در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hamid azghandi    2009-12-20
53    بررسی مقایسه ای قضاوت اخلاقی دختران شهری و روستایی    B.Sc.        2010-01-22
54    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    somayeh ghiami    2007-08-28
55    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hanieh shalchian tabrizi    2009-08-23
56    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-09-21
57    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر    B.Sc.     - -    2005-12-22
58    بررسی رابطه ی عوامل تنیدگی زای روزمره و رضایت زناشویی    B.Sc.        2009-09-11
59    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رفتارهای خود تخریبی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hoda naddaf shargh    2010-03-18
60    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رفتارهای خود تخریبی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    RAZIYEH KAMAL    2010-03-13
61    بررسی شیوع اختلالات خلقی در مادران با کودکان دارای اختلال بیش فعالی-- نقص توجه    B.Sc.    fatemeh noferesti    2010-06-14
62    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.     - -    2006-09-21
63    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.     - -    2006-09-15
64    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.    somaye akbari    2006-09-15
65    بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-05-20
66    بررسی رابطه خودادراکی با رضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-01-31
67    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-19
68    تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه کارکرد خانواده های آسیب دیده و عادی    M.Sc.     - -    2003-12-31
69    بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و مهارتهای ارتباطی مدیران دبستان های دخترانه نیشابور بر اساس تئوری انیاگرام    B.Sc.        2010-06-20
70    بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و مهارتهای ارتباطی مدیران دبستان های دخترانه نیشابور بر اساس تئوری انیاگرام    B.Sc.        2010-06-20
71    بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2010-08-11
72    بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2010-08-11
73    بررسی مقایسه ای عزت نفس معتادین و ترک کرده ها    B.Sc.        2010-06-20
74    بررسی مقایسه ای عزت نفس معتادین و ترک کرده ها    B.Sc.        2010-06-20
75    رابطه عزت نفس و انتخاب معیارهای همسر گزینی    B.Sc.        2010-09-21
76    تحلیل وب سایتهای کودکان از دیدگاه شناختی پیاژه    M.Sc.    Mohammad Ramin Naderi    2010-09-22
77    تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان    B.Sc.        2010-12-11
78    تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان    B.Sc.        2010-12-11
79    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.        2011-01-31
80    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.    ZAKIEH MOFIDI    2011-01-31
81    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.    seyedeh marziyeh hashemi shirabad    2011-01-31
82    بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    toktam eslahi    2011-01-31
83    بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    Hamideh Farhadian    2011-01-31
84    بررسی رابطه ی ثبات هیجانی مادر با بلوغ اجتماعی و عاطفی فرزندان دختر    M.Sc.    vajihe ghasem zade    2011-01-31
85    بینایی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری کودکان نابینا    B.Sc.        2011-01-02
86    بینایی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری کودکان نابینا    B.Sc.        2011-01-02
87    بررسی میزان شادکامی در جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)مشهد    B.Sc.        2011-01-31
88    بررسی میزان شادکامی در جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)مشهد    B.Sc.        2011-01-31
89    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    sara asadzadeh    2011-09-16
90    بررسی رابطه ی ابراز محبت مردان و رضایتمندی زناشویی زنان    B.Sc.    akram rezai    2010-09-11
91    بررسی رابطه ی ابراز محبت مردان و رضایتمندی زناشویی زنان    B.Sc.        2010-09-13
92    آرامش و تنش در خانواده از دیدگاه قرآن کریم و حدیث    B.Sc.        2010-09-11
93    آرامش و تنش در خانواده از دیدگاه قرآن کریم و حدیث    B.Sc.        2010-09-13
94    بررسی مقایسه ملاک های ازدواج بین مجردین و متاهلین تحصیل کرده مشهد    B.Sc.    parvaneh rajabzadeh bajgiran    2011-03-01
95    بررسی مقایسه ملاک های ازدواج بین مجردین و متاهلین تحصیل کرده مشهد    B.Sc.        2011-03-13
96    بررسی تاثیر تجردگزینی بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2010-09-16
97    بررسی تاثیر تجردگزینی بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    samira afshari safavi    2010-09-16
98    بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خودنظم بخشی در افزایش صمیمیت    M.Sc.        2010-12-31
99    بررسی مقایسه ای ویژگی های روانشناختی (افسردگی و اضطراب ) در افراد شاغل و غیر شاغل    B.Sc.        2011-01-30
100    بررسی مقایسه ای ویژگی های روانشناختی (افسردگی و اضطراب ) در افراد شاغل و غیر شاغل    B.Sc.    maliheh hajary    2011-01-30
101    بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-30
102    بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-30
103    بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی    M.Sc.    afsaneh kariminasab    2011-02-09
104    بررسی بهداشت روانی دانشجویان دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2004-01-30
105    بررسی بهداشت روانی دانشجویان دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2004-01-30
106    بررسی رابطه بین خودپنداره و اختلال بدشکلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Sareh Sargolzaei    2005-02-28
107    بررسی رابطه بین خودپنداره و اختلال بدشکلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2005-01-31
108    بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-01-30
109    بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-02-01
110    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    marjan hossein nejad    2007-01-30
111    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.        2007-01-30
112    بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی در کودکان مهدهای عادی و قرآنی    B.Sc.        2010-11-30
113    مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    Saeid Sheikh Rohani    1999-11-01
114    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا    B.Sc.        2009-06-10
115    بررسی رابطه بین پرخاشگری با هوش هیجانی    B.Sc.        2007-09-11
116    بررسی رابطه بین پرخاشگری با هوش هیجانی    B.Sc.    atiye shakibapur    2006-09-11
117    مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی و سلامت روان در کادر پرستاری بیمارستانهای روانی و غیر روانی    M.Sc.    Mozhgan Meamarbashi    2011-07-06
118    میزان اثر بخشی (حساسیت زدائی منظم از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد )برکاهش شدت افسردگی اساسی زنان ومقایسه آن بادارو درمانی    M.Sc.    azam hashemian moghadam    2012-02-07
119    بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل    B.Sc.    saeedeh sedighi    2011-06-15
120    بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل    B.Sc.    shiva zarezade    2011-06-15
121    اثربخشی آموزش کنش¬های اجرایی بازداری و برنامه¬ریزی-سازماندهی برکاهش نشانه¬های اختلال ADHD و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالADHD-C    M.Sc.    Zahra Moradian    2012-02-01
122    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان جدید و قدیم روانشناسی    B.Sc.    ar ka    2011-11-22
123    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان جدید و قدیم روانشناسی    B.Sc.    ehsan abdi    2011-11-22
124    بررسی مقایسه ای اضطراب،استرس و افسردگی مادران تک و چندفرزند    B.Sc.    elham khojaste Nezhad    2011-12-31
125    بررسی مقایسه ای اضطراب،استرس و افسردگی مادران تک و چندفرزند    B.Sc.    nafiseh moshajjari sanati    2011-08-23
126    رابطه افسردگی با نگرش منفی نسبت به بارداری    B.Sc.    naeimeh alinezhad    2011-12-31
127    رابطه افسردگی با نگرش منفی نسبت به بارداری    B.Sc.    neda najaran yazdi    2011-12-31
128    بررسی و مقایسه ی وضعیت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی    B.Sc.    razieh baghery    2011-06-10
129    بررسی رفتارهای خودتخریبی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی    B.Sc.     - -    2007-04-30
130    بررسی رفتارهای خودتخریبی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی    B.Sc.    fahimeh alizadeh    2007-04-30
131    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    narjes azimian    2011-08-11
132    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    solmaz farazi    2011-08-11
133    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    zahra taherian    2011-08-11
134    رابطه هیجان خواهی، برون گرایی، درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران    M.Sc.     - -    2000-07-26
135    بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل غیرشاغل    B.Sc.    sima javan    2011-06-19
136    بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل غیرشاغل    B.Sc.        2011-06-18
137    بررسی تفاوتهای فردی در افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه    B.Sc.    mahtab imani    2011-09-19
138    بررسی تفاوتهای فردی در افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه    B.Sc.    fatemeh malkzadeh    2011-09-19
139    بررسی رابطه ترتیب تولد با هیجان خواهی در نوجوانان پسر    B.Sc.     - -    2003-02-19
140    بررسی مقایسه ای هویت جنسی در فرزندان طلاق و عادی    B.Sc.    samaneh asadi    2010-12-31
141    بررسی مقایسه ای هویت جنسی در فرزندان طلاق و عادی    B.Sc.        2010-12-31
142    اثربخشی آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شیوه‌ی گروهی بر افسردگی، نگرش‌های ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان    M.Sc.    vajihe ghasemi bafghi    2013-03-18
143    بررسی رابطه مولفه های هوش معنوی و ابعاد بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    somayeh ramesh zarchi    2013-01-23
144    تاثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر سازگاری دانش آموزان پسر شبانه روزی امام رضا(ع) شهر ملک آباد    M.Sc.    mohammd hssn hatami koshmrdan    2012-09-22
145    بررسی تاثیر رابطه‌ی متن کلامی و تصویر بر افزایش احتمال خرید کالا توسط مصرف‌کننده در تبلیغات بازرگانی چاپی در زبان فارسی    M.Sc.    Narjes Naghizadeh    2013-01-30
146    مقایسه ی اثربخشی مشاوره گروهی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی با واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی نوجوانان نش‌آموزان    M.Sc.    habeballh ghafoore    2012-07-15
147    بررسی مقایسه ای تداعی واژگان و تصاویر در کودکان پیش دبستانی    M.Sc.    Shermineh Kianpour    2011-01-30
148    ارزیابی مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به صرع در مقایسه با گروه شاهد    B.Sc.    fahimeh yavari    2010-09-23
149    بررسی اولویتبندی معیارهای همسرگزینی دانشجویان در آستانه ازدواج    B.Sc.     - -    2003-09-12
150    بررسی اولویتبندی معیارهای همسرگزینی دانشجویان در آستانه ازدواج    B.Sc.     - -    2003-09-13
151    مقایسه اثربخشی معنادرمانی و شناخت درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی    M.Sc.    razieh khazaii    2010-09-23
152    بررسی رابطه بین خودکارامدی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    fatemeh rezghi    2014-01-29
153    بررسی نقش میانجی‌گری احساس‌انسجام روانی در رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی    M.Sc.    hamideh ghaedifar    2013-03-09
154    اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر جهت گیری مذهبی، مقابله مذهبی، افسردگی و اضطراب مهاجرین افغانی شهر مشهد    M.Sc.    hashim waezzadah    2012-05-30
155    بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد فعال سازی رفتاری در کاهش علائم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زندانیان وابسته به مواد    M.Sc.    majid naddaf    2011-03-15
156    اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله¬ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    marzieh amiri    2012-06-27
157    اثر بخشی روان درمانی روان پویشی بر کاهش میزان استرس افراد مبتلا به دیابت    M.Sc.    Javad Hasanzadeh    2012-03-05
158    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی    M.Sc.    amirreza kamel abbasi    2011-09-07
159    اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کارکردهای روانشناختی خانواده، رضایت از زندگی و بهبود افسردگی ناشی از بیماری قلبی    M.Sc.    zohreh rahimdad    2013-03-17
160    بررسی رابطه معنویت با مهارتهای حل مساله دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    farzaneh mesbahzadeh    2013-05-18
161    بررسی رابطه معنویت با مهارتهای حل مساله دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    farzaneh sharifi    2013-05-18
162    نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی    M.Sc.    reza soltani shal    2011-09-21
163    بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری ( REBT) در بهبود مدیریت هیجان های منفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    hamideh poorgonabadi    2012-01-25
164    بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روان دانشجویان پسر خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    ramin ghazanfari    2013-06-14
165    بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با سلامت روان    B.Sc.    milad salajegeh    2013-06-16
166    ررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با سلامت روان    B.Sc.    gavad Bagheri    2013-06-16
167    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    mahdi parooi    2013-06-20
168    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    Soroush Zarei    2013-06-20
169    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    jafar jahani moghadam    2013-06-20
170    بررسی سطح هوش هیجانی و شادکامی در معلولین جسمی- حرکتی موسسه فیاض بخش مشهد    B.Sc.    Reyhaneh Ghoorzehi    2013-06-23
171    بررسی سطح هوش هیجانی و شادکامی در معلولین جسمی- حرکتی موسسه فیاض بخش مشهد    B.Sc.    zahra zenali    2013-06-23
172    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی معلولین جسمی ساکن موسسات شبانه روزی با مراکز روزانه    B.Sc.    tayebe KHARVI    2013-06-26
173    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی معلولین جسمی ساکن موسسات شبانه روزی با مراکز روزانه    B.Sc.    najme darvishi    2013-06-26
174    میزان افسردگی و اضطراب در فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر و فرزندان خانواده های عادی    B.Sc.    hamid eghbali    2013-06-30
175    میزان افسردگی و اضطراب در فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر و فرزندان خانواده های عادی    B.Sc.    samira nezami    2013-06-30
176    بررسی روانشناختی عوامل خانوادگی موثر در اختلال هویت جنسی و مشکلات اجتماعی    B.Sc.    samira towhidimanesh    2011-09-16
177    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری با میزان پرخاشگری    B.Sc.    fateme saghari    2013-07-14
178    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری با میزان پرخاشگری    B.Sc.    fatemeh fatemifar    2013-07-14
179    بررسی رابطه ترتیب تولد با هیجان خواهی در نوجوانان پسر    B.Sc.     - -    2003-01-30
180    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    Farideh Irvani    2011-09-16
181    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    hamed tavakoli    2011-09-16
182    بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع اول دبیرستان    B.Sc.    sorayya dashti khavidak    2012-01-12
183    بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع اول دبیرستان    B.Sc.    atenasadat mirrajayi    2012-01-12
184    بررسی رابطه بین سلامت روان و رضایتمندی جنسی دختران دانشجو    B.Sc.    mehrnaz mahmoudi    2012-02-07
185    بررسی رابطه بین سلامت روان و رضایتمندی جنسی دختران دانشجو    B.Sc.        2012-02-07
186    بررسی مقایسه میزان شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان افغانی و ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2013-07-28
187    بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    M.Sc.    mehdi motshakeri    2011-09-11
188    بررسی رابطه بین سلامت روان مادر با سازگاری کودک    B.Sc.        2013-07-31
189    بررسی رابطه بین سلامت روان مادر با سازگاری کودک    B.Sc.    MOHADDESE ESKANDARIPOUR    2013-07-31
190    اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند بر جهت گیری هدف، انسجام درونی،رضایت زناشویی مردان متاهل    M.Sc.    payam jouzy    2013-07-10
191    بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی- رفتاری همسران جانبازان بر کاهش تنیدگی والدینی همسران و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنها    M.Sc.    Mohamad Hossein Gholami    2012-02-04
192    بررسی میزان رضایتمندی از خود در دختران پیش دانشگاهی شهرستان بشرویه    B.Sc.    Najmeh Moradian    2012-02-14
193    بررسی میزان رضایتمندی از خود در دختران پیش دانشگاهی شهرستان بشرویه    B.Sc.    sajede moshirian    2012-02-14
194    بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    fateme shoghi    2009-03-01
195    بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی    B.Sc.        2009-03-01
196    تاثیر آموزش مهارت¬های اجتماعی بر افزایش محبوبیت در کودکان پیش¬دبستانی    M.Sc.    zohreh hasanzadeh klateh    2012-01-28
197    بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان    B.Sc.        2011-09-19
198    شبیه سازی توابع تقاضای انواع گوشت (قرمزو سفید) در ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک    M.Sc.    somayyeh rahimi    2013-01-30
199    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم وپرخاشگری افراد مبتلا به ترومای ضربه سر    M.Sc.    somaih rahime    2012-03-11
200    بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک فرزندپروری مادران    B.Sc.    Zahra Asadi    2013-08-13
201    بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی    B.Sc.    Tabasom Hazem    2013-09-17
202    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohamad ahmadzade    2013-08-31
203    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    abdolbaset ahmadi    2013-08-31
204    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Reza Abedipor    2013-08-31
205    مقایسه میزان و رابطه‌ی هیجان خواهی با خود تنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر مشهد    M.Sc.    seyyedeh masumeh rezazadeh    2013-07-02
206    بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهد    M.Sc.    zahra rezaiy    2013-02-16
207    اثربخشی روان¬درمانی پویشی کوتاه¬مدتِ فشرده بر سبک¬های دفاعی و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی    M.Sc.    Mehdi Khorianian    2013-09-16
208    مقایسة حافظة شرح حال و فراشناخت ها در اختلالات وسواسی اجباری و اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار    M.Sc.    farideh nazarzadeh ramezani    2013-09-09
209    کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل کننده اضطراب برمکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و ابرازگری هیجانی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی    M.Sc.    mostafa mahmoudi ghehsareh    2013-09-18
210    اثر مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور بر شادمانی و نگرشهای ارتباطی ناکارآمد زناشویی    M.Sc.    Mojtaba Ranjbari    2013-07-15
211    بررسی سلامت روان در بیماران سرطانی    B.Sc.    atie maroozi    2013-10-27
212    بررسی سلامت روان در بیماران سرطانی    B.Sc.        2013-10-27
213    اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری در کاهش نگرانی و مشکلات درون‌سازی‌شده ناشی از روابط آسیب‌زای دختران و پسران در مدارس شبانه‌روزی    M.Sc.    ALI DERAKHSH    2013-09-22
214    اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان،بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین    M.Sc.    nasim ahmadi    2013-09-22
215    بررسی اثربخشی برنامه‌ آموزش TAME بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان در نوجوانان پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    SEYEDEH TOLOUE khodadadi    2013-09-22
216    مقایسه اثربخشی قصه و بازی درمانی برکاهش اضطراب کودکان سرطانی    M.Sc.    zahra safdari    2013-09-22
217    بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی حرکتی    M.Sc.    aida zabihi    2013-09-24
218    بررسی اثر بخشی اجرای بازی‌های زبان شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    fateme zarif    2013-10-05
219    اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان    M.Sc.    mohammad arghabaei    2014-01-12
220    بررسی رابطه هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    samaneh esmaeilzadeh    2014-01-25
221    بررسی رابطه هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    jalaleh ghaffarirad    2014-01-25
222    اثر بخشی آموزش فرزند‌ پروری مثبت‌نگر بر رابطه‌ی مادر و کودک، خودکارآمدی مادر و مشکلات رفتاری کودکان    M.Sc.    samaneh taherinia    2013-09-21
223    هیپنوتیزم درمانی شناختی – رفتاری هراس اجتماعی:یک مطالعه چند آزمودنی    M.Sc.    majid jaliliansfarpur    2014-01-26
224    بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه روان تحلیلی بر روی تغییر سبک‌های دلبستگی و میزان تاب‌آوری معتادین زن مراکز DIC    M.Sc.    Zahra Erfanian Talee Noghan    2014-01-29
225    بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غنی‌سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا    M.Sc.    Tayebeh Roghangar    2014-01-29
226    بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان    M.Sc.    marjan mahjoub    2013-09-22
227    : بررسی اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش مشکلات بین فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    mahdi hatefi farmad    2013-09-22
228    بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق    M.Sc.    zahra tavassoli    2014-02-03
229    :بررسیاثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس دانش اموزان مدرسه شبانه روزی    M.Sc.    mina fardi    2013-09-22
230    اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانی    M.Sc.    zahra shiran khorasani    2013-10-03
231    بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه و فراشناخت افراد مبتلا به اسکیزوفرنی    M.Sc.    Bagher RezaeiManesh    2014-01-30
232    بررسی اثربخشی روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر    M.Sc.    Mahboobeh Allahyari    2014-01-30
233    بررسی اثربخشی آموزش حل مسأله به روش بدل و لانکس بر کاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفی دختران نوجوان با والدین معتاد    M.Sc.    fatemeh karimi    2014-02-03
234    اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی بیماران سرطانی شهر نیشابور    M.Sc.    Shadi Hoseyni    2014-01-30
235    اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهبود الگوهای ارتباطی وکاهش مشکلات زناشویی    M.Sc.    Zahra Ehsanifar    2014-03-18
236    تدوین برنامه خودشناسی با رویکرد صدرایی و بررسی اثربخشی آموزش آن بر افزایش هوش معنوی و کاهش دنیاگرایی    M.Sc.    fereshteh zarifian    2014-03-04
237    اثربخشی شناخت‌درمانی بک بر کاهش نشانگان هراس، کیفیت زندگی و باورهای ارتباطی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی    M.Sc.    elahesadat Tabatabaii rad    2014-01-30
238    بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستی    M.Sc.    zahra sharbati    2014-04-16
239    رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به سیگار در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    seyed iman seyed zade dalooiy    2014-05-14
240    بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه ی سبک‌های دفاعی و سلامت روان    M.Sc.    nafiseh mozaffari    2014-02-22
241    بررسی اثربخشی گروه درمانی بر اساس الگوی فرانظری بر عزت نفس و پیشگیری از عود    M.Sc.    hossein nikkhah    2014-03-19
242    بررسی زابطه بین نگرش به زندگی وحل تعارض در دانشجویان رشته روانشناسی    B.Sc.    mahboubeh rahmani    2014-06-10
243    بررسی زابطه بین نگرش به زندگی وحل تعارض در دانشجویان رشته روانشناسی    B.Sc.    shirin shojaeifar    2014-06-10
244    بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Fatemeh Ghadiry    2014-06-15
245    بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    saeedeh mohamadi vahid    2014-06-15
246    مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان خراسان رضوی وسیستان و بلوچستان    B.Sc.    saedeh khosravi    2014-07-01
247    مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان بومی و غیربومی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    zohreh nikoo    2014-07-16
248    بررسی ارتباط بین سبک‎های مقابله‎ای و سرسختی روان شناختی با آمادگی به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه کاشمر    B.Sc.    Hadishe Noori    2014-07-16
249    بررسی رابطه‌ی بین نگرش به زندگی و سازگاری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Hamid Zolfaghari    2014-07-20
250    بررسی رابطه‌ی بین نگرش به زندگی و سازگاری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    abolfazl `akbari    2014-07-20
251    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    mohadese sadat rashidi    2014-07-20
252    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    maryam torkamancheh    2014-07-20
253    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    kiana zarafshan    2014-07-20
254    بررسی مقایسهای اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی و گروه درمانی اصالت وجود بر صمیمیت، وابستگی بین فردی و عزت نفس دانشجویان دختر وابسته به روابط بین فردی دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    YALDA OLIYAEE    2014-02-02
255    پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی هویت و هیجان‌خواهی    M.Sc.    mohsen nazmi    2014-07-08
256    اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان    M.Sc.    shakiba hosseini    2014-02-08
257    بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم بیماری در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی    M.Sc.        2014-02-10
258    نقش طول مدت و تعدادعوارض بیماری در احساس انسجام روانی و سلامت روان مبتلایان به دیابت    M.Sc.    maryam hosene    2014-07-05
259    بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با سلامت روان و خودکارآمدی    B.Sc.    reza raeisiestabragh    2014-09-27
260    بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با سلامت روان و خودکارآمدی    B.Sc.    hassanali ramazani    2014-09-01
261    اثر بخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری(CBGT)، مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی اجتماعی    M.Sc.    bibi zahra hossini    2014-09-22
262    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزان    M.Sc.    ali souri    2014-10-01
263    اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری دانشجویان دختر    M.Sc.    Seyyedeh Maryam Moshirian Farahi    2014-09-22
264    بررسی رابطه‌ی بین مقابله مذهبی و اضطراب در دانشجویان    B.Sc.    reihaneh ashraf ganjavi    2014-09-21
265    بررسی رابطه‌ی بین مقابله مذهبی و اضطراب در دانشجویان    B.Sc.    behnaz vafaee    2014-09-21
266    تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان    M.Sc.    hajar loghmaniankotleri    2014-05-24
267    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    sara adibian    2014-11-01
268    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    behnaz sedaghat baghbani    2014-11-01
269    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    faezeh mohaghegh tousi    2014-11-01
270    بررسی رابطه بین باورهای دینی و میزان سلامت عمومی دربین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سیرجان    B.Sc.    elahe sardui nasab    2007-12-31
271    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.        2009-09-21
272    بررسی رابطه بین آموزش موسیقی و افزایش عزت نفس در هنرجویان جهاد دانشگاهی    B.Sc.     - -    1998-12-31
273    بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی(فوردایس) بر افزایش نشاط، خودکارآمدی و کیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر    M.Sc.    zahra kheirkhah    2014-11-25
274    بررسی رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با میزان رضایت از زندگی زناشویی    B.Sc.    maryam salemroudi    2015-01-12
275    بررسی رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با میزان رضایت از زندگی زناشویی    B.Sc.    narges fakhar    2015-01-12
276    اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانشجویان دختر دانشگاه کوثر بجنورد    M.Sc.    zakieyh bidaki    2014-09-22
277    مقایسه خودپنداره دختران فراری و غیرفراری    B.Sc.     - -    2002-07-27
278    مقایسه خودپنداره دختران فراری و غیرفراری    B.Sc.     - -    2002-07-27
279    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    parisa talebian    2007-08-23
280    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.        2007-08-23
281    بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها    M.Sc.        2007-04-04
282    رابطه عزت نفس و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Najibe Karimi    2015-01-28
283    رابطه عزت نفس و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    zahra yousefi    2015-01-28
284    بررسی رابطه بین باورهای وسواسی و نگرش مذهبی دانشجویان    B.Sc.    afsaneh keshavarz    2015-01-31
285    بررسی رابطه بین باورهای وسواسی و نگرش مذهبی دانشجویان    B.Sc.    asiye ghadiri    2015-01-31
286    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    ZEINAB TAVAKKOLIAN AKBARI    2015-02-02
287    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    Matineh Kosar    2015-02-02
288    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    mina delroba    2015-02-02
289    بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت روان    B.Sc.    nasibeh amini asl    2015-02-14
290    بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روان‌شناختی بر کاهش میزان استرس، اضطراب، افسردگی دانش‌آموزان دختر هنرستان یحیی‌بن‌زید    M.Sc.    monireh moayedi    2015-01-18
291    اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر تن و تعهد زناشویی در زنان متأهل    M.Sc.    Zohre Ariyan Moghaddam    2015-01-25
292    بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان برافزایش خودکارآمدی اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد    M.Sc.    ATIEH AMELI    2015-01-28
293    بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متاهل    M.Sc.    Akram Taymoori    2015-01-28
294    بررسی اثر¬بخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر کاهش تکانش¬گری و پرخاشگری زنان زندانی    M.Sc.    beheshte barati    2015-01-17
295    اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین    M.Sc.    seyede tahereh ahmadnia    2015-01-31
296    اثربخشی تلفیقی گروه درمانی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه    M.Sc.    fatemeh nakhaei    2015-01-31