Theses List
No. Theses Titles Level Student Name Present Date
1    بررسی اثر بخشی آموزش برنامه ی کاربردی مهارتهای روابط صمیمانه(PAIRS)بر افزایش سطح رضایتمندی زناشویی و تعدیل ابعاد دلبستگی دختران شاهد متاهل    M.Sc.    NULL NULL    2009-01-31
2    مقایسه ی اثر بخشی دو روش گروه درمانی شناختی-رفتاری و اصالت وجود-انسان گرایانه در افزایش عزت نفس زندانیانو اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی چناران    M.Sc.    Javad behroozifar    2009-01-09
3    مقایسه طرحواره عهای ناسازگار اولیه و سبکهای دلبستگی در مجرمان جنسی و افراد عادی    M.Sc.    NULL NULL    2008-03-12
4    مقایسه ی اثربخشی درمان مبتنی بر الگوی فراشناختی و درمان شناختی-رفتاری بر اختلال اضطراب منتشر    M.Sc.    MALIHE SAFAVI SHAMLOO    2008-09-28
5    بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد    M.Sc.    Hanieh Bijari    2008-05-23
6    اثر بخشی واقعیت درمانیگروه درمانی بر افزایش عزت نفس دانشجویان    M.Sc.     - -    2007-09-16
7    بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم    M.Sc.    NULL NULL    2005-09-16
8    بررسی اثر بخشی رواندرمانی به شیوه بر اجتماع درمان مدار بر درمان معتادین    M.Sc.    NULL NULL    2007-09-12
9    مقایسه اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیش نظام دار به رضایت مندی زناشویی    M.Sc.    Fatemeh Hosseini Ghafari    2007-09-11
10    بررسی واکنش نوجوانان و والدین آنها به بلوغ جسمانی    B.Sc.    seyede malihe zargar    2009-03-15
11    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نو جوانان دختر و پسر بینا و نابینا    B.Sc.    Fatemeh Heidarian Shahri    2009-04-14
12    بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج)بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل    M.Sc.    NULL NULL    2009-06-10
13    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-05-24
14    بررسی فشارهای روانی اجتماعی کودکان منطقه ی تبادکان مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-08-23
15    بررسی فشارهای روانی اجتماعی کودکان منطقه ی تبادکان مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-03-21
16    متغیرهای درمانی در رواندرمانی    B.Sc.     - -    1999-03-21
17    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-04-09
18    بررسی رابطه ی بین ابراز احساسات درونی نسبت به همسر و استحکام زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-16
19    بررسی رابطه ی بین ابراز احساسات درونی نسبت به همسر و استحکام زندگی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-04-14
20    بررسی تاثیر خودشناسی اسلامی بررضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-16
21    بررسی تاثیر خودشناسی اسلامی بررضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-06-15
22    مقایسه ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر افزایش میزان عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست    M.Sc.    mehdi sardarabadi    2009-09-20
23    تاثیر شیوه های فرزندپروری والدین برمیزان کمرویی کودکان    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-11
24    بررسی رابطه ی عوامل تنیدگی زای روزمره و رضایت زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-11
25    بررسی میزان و نوع تفکر دانش آموزان دبیرستانی    B.Sc.    elaheh ziraki    2009-09-11
26    بررسی مقایسه ای سلامت روانی زنان بارور ونابارور    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-11
27    بررسی رضایتمندی زناشویی در زوجهای تازه ازدواج کرده و مزدوجین حداقل پنج سال گذشته    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-06
28    بررسی مقایسه ای عزت نفس و میزان ارتکاب جرم بین زندانیان و غیر زندانیان مرد مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-06
29    بررسی مقایسه ای عزت نفس و میزان ارتکاب جرم بین زندانیان و غیر زندانیان مرد مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-06
30    بررسی رابطه ی بین سطوح هویت وسبکهای حل مساله دردانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-08
31    بررسی رابطه ی بین سطوح هویت وسبکهای حل مساله دردانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohammad barzanony    2009-09-08
32    بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-22
33    بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    farzaneh noormandy poor    2009-09-22
34    بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی زوجین بررضایتمندی زناشویی و سلامت روان    M.Sc.    parvane kazemi    2009-09-21
35    مقایسه عوامل تنیدگی زا و شیوههای مقابله آن در دانش آموزان کم تنش و پر تنش    M.Sc.     - -    2001-12-21
36    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    Maliheh Shahrestani    2007-03-16
37    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    NULL NULL    2007-03-16
38    بررسی تاثیر شیوه های فرزند پروری مادران بر میزان بروز نشانه های اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان آنها    M.Sc.     - -    2002-09-22
39    بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی-رفتاری با تاکید بر آموزش کنترل استرس در کاهش علایم فشارروانی و بهبود سیستم اندوکرین مبتلایان به مرحله ی 1 تا 3 سرطان پستان    M.Sc.    NULL NULL    2009-09-22
40    بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-05-23
41    بررسی سطح دلبستگی ناایمن در متقاضیان جراحی    B.Sc.    NULL NULL    2009-12-31
42    بررسی سطح دلبستگی ناایمن در متقاضیان جراحی    B.Sc.    NULL NULL    2009-12-22
43    رابطه بین کارکرد خانواده وسبک زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Asra Milani    2010-01-31
44    رابطه بین کارکرد خانواده وسبک زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2010-01-27
45    بررسی مقایسه ای سلامت روان بین زنان بارور و نابارور شهر مشهد    B.Sc.    maryam seyedi    2010-01-31
46    بررسی مقایسه ای سلامت روان بین زنان بارور و نابارور شهر مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2010-01-31
47    بررسی مقایسه ای قضاوت اخلاقی دختران شهری و روستایی    B.Sc.    NULL NULL    2010-01-22
48    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    somayeh ghiami    2007-08-28
49    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hanieh shalchian tabrizi    2009-08-23
50    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-21
51    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی بین دانشجویان دختر دارا و فاقد پدر    B.Sc.     - -    2005-12-22
52    بررسی رابطه ی عوامل تنیدگی زای روزمره و رضایت زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-11
53    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رفتارهای خود تخریبی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hoda naddaf shargh    2010-03-18
54    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و رفتارهای خود تخریبی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    RAZIYEH KAMAL    2010-03-13
55    بررسی شیوع اختلالات خلقی در مادران با کودکان دارای اختلال بیش فعالی-- نقص توجه    B.Sc.    fatemeh noferesti    2010-06-14
56    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.     - -    2006-09-21
57    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.     - -    2006-09-15
58    بررسی رفتارهای خود تخریبی بین دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و الهیات    B.Sc.    somaye akbari    2006-09-15
59    بررسی مقایسه ای رفتارهای خودتخریبی در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    hamid azghandi    2009-12-20
60    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین دانشجویان دانشکده کشاورزی    B.Sc.     - -    2006-12-16
61    بررسی رفتارهای خودتخریبی بین دانشجویان دانشکده کشاورزی    B.Sc.     - -    2006-12-16
62    بررسی ارتباط بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-05-20
63    بررسی رابطه خودادراکی بارضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-01-31
64    بررسی رابطه خودادراکی با رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-01-31
65    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-19
66    تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و مقایسه کارکرد خانواده های آسیب دیده و عادی    M.Sc.     - -    2003-12-31
67    بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و مهارتهای ارتباطی مدیران دبستان های دخترانه نیشابور بر اساس تئوری انیاگرام    B.Sc.    Maryam Bolouki    2010-06-20
68    بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و مهارتهای ارتباطی مدیران دبستان های دخترانه نیشابور بر اساس تئوری انیاگرام    B.Sc.    NULL NULL    2010-06-20
69    بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2010-08-11
70    بررسی مقایسه ای معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2010-08-11
71    بررسی مقایسه ای عزت نفس معتادین و ترک کرده ها    B.Sc.    NULL NULL    2010-06-20
72    بررسی مقایسه ای عزت نفس معتادین و ترک کرده ها    B.Sc.    NULL NULL    2010-06-20
73    رابطه عزت نفس و انتخاب معیارهای همسر گزینی    B.Sc.    NULL NULL    2010-09-21
74    تحلیل وب سایتهای کودکان از دیدگاه شناختی پیاژه    M.Sc.    Mohammad Ramin Naderi    2010-09-22
75    تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان    B.Sc.    NULL NULL    2010-12-11
76    تاثیر جهت گیری مذهبی بر سلامت روان    B.Sc.    NULL NULL    2010-12-11
77    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-31
78    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.    ZAKIEH MOFIDI    2011-01-31
79    بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و میزان شادکامی    B.Sc.    seyedeh marziyeh hashemi shirabad    2011-01-31
80    بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    toktam eslahi    2011-01-31
81    بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    Hamideh Farhadian    2011-01-31
82    بررسی رابطه ی ثبات هیجانی مادر با بلوغ اجتماعی و عاطفی فرزندان دختر    M.Sc.    vajihe ghasem zade    2011-01-31
83    بینایی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری کودکان نابینا    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-02
84    بینایی و تاثیر آن در آموزش و یادگیری کودکان نابینا    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-02
85    بررسی میزان شادکامی در جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-31
86    بررسی میزان شادکامی در جانبازان آسایشگاه امام خمینی (ره)مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-31
87    بررسی رابطه ی ابراز محبت مردان و رضایتمندی زناشویی زنان    B.Sc.    akram rezai    2010-09-11
88    بررسی رابطه ی ابراز محبت مردان و رضایتمندی زناشویی زنان    B.Sc.    NULL NULL    2010-09-13
89    آرامش و تنش در خانواده از دیدگاه قرآن کریم و حدیث    B.Sc.    NULL NULL    2010-09-11
90    آرامش و تنش در خانواده از دیدگاه قرآن کریم و حدیث    B.Sc.    NULL NULL    2010-09-13
91    بررسی مقایسه ملاک های ازدواج بین مجردین و متاهلین تحصیل کرده مشهد    B.Sc.    parvaneh rajabzadeh bajgiran    2011-03-01
92    بررسی مقایسه ملاک های ازدواج بین مجردین و متاهلین تحصیل کرده مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2011-03-13
93    بررسی تاثیر تجردگزینی بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2010-09-16
94    بررسی تاثیر تجردگزینی بر عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    samira afshari safavi    2010-09-16
95    بررسی میزان افسردگی در نوجوانان مهاجر    B.Sc.    fateme tokallo    2011-01-21
96    بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر خودنظم بخشی در افزایش صمیمیت    M.Sc.    NULL NULL    2010-12-31
97    بررسی مقایسه ای ویژگی های روانشناختی (افسردگی و اضطراب ) در افراد شاغل و غیر شاغل    B.Sc.    NULL NULL    2011-01-30
98    بررسی مقایسه ای ویژگی های روانشناختی (افسردگی و اضطراب ) در افراد شاغل و غیر شاغل    B.Sc.    maliheh hajary    2011-01-30
99    بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-30
100    بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2000-01-30
101    بررسی اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان سرطانی    M.Sc.    afsaneh kariminasab    2011-02-09
102    بررسی بهداشت روانی دانشجویان دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2004-01-30
103    بررسی بهداشت روانی دانشجویان دوره شبانه دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2004-01-30
104    بررسی رابطه بین خودپنداره و اختلال بدشکلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Sareh Sargolzaei    2005-02-28
105    بررسی رابطه بین خودپنداره و اختلال بدشکلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2005-01-31
106    بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-01-30
107    بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان غیربومی ساکن در خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-02-01
108    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    marjan hossein nejad    2007-01-30
109    بررسی رابطه میان شیوه های فرزندپروری والدین و ایجاد منابع فشارزای روانی در کودک    B.Sc.    NULL NULL    2007-01-30
110    بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی در کودکان مهدهای عادی و قرآنی    B.Sc.    Sareh Panjeh    2010-11-30
111    مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت در دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    Saeid Sheikh Rohani    1999-11-01
112    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی نوجوانان دختر و پسر بینا و نابینا    B.Sc.    NULL NULL    2009-06-10
113    بررسی رابطه بین پرخاشگری با هوش هیجانی    B.Sc.    NULL NULL    2007-09-11
114    بررسی رابطه بین پرخاشگری با هوش هیجانی    B.Sc.    atiye shakibapur    2006-09-11
115    مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی و سلامت روان در کادر پرستاری بیمارستانهای روانی و غیر روانی    M.Sc.    Mozhgan Meamarbashi    2011-07-06
116    میزان اثر بخشی (حساسیت زدائی منظم از طریق حرکت چشم وپردازش مجدد )برکاهش شدت افسردگی اساسی زنان ومقایسه آن بادارو درمانی    M.Sc.    azam hashemian moghadam    2012-02-07
117    اثربخشی آموزش کنش¬های اجرایی بازداری و برنامه¬ریزی-سازماندهی برکاهش نشانه¬های اختلال ADHD و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلالADHD-C    M.Sc.    Zahra Moradian    2012-02-01
118    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان جدید و قدیم روانشناسی    B.Sc.    ar ka    2011-11-22
119    بررسی مقایسه ای سلامت روان دانشجویان جدید و قدیم روانشناسی    B.Sc.    ehsan abdi    2011-11-22
120    بررسی مقایسه ای اضطراب،استرس و افسردگی مادران تک و چندفرزند    B.Sc.    elham khojaste Nezhad    2011-12-31
121    بررسی مقایسه ای اضطراب،استرس و افسردگی مادران تک و چندفرزند    B.Sc.    nafiseh moshajjari sanati    2011-08-23
122    رابطه افسردگی با نگرش منفی نسبت به بارداری    B.Sc.    naeimeh alinezhad    2011-12-31
123    رابطه افسردگی با نگرش منفی نسبت به بارداری    B.Sc.    neda najaran yazdi    2011-12-31
124    بررسی و مقایسه ی وضعیت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی    B.Sc.    razieh baghery    2011-06-10
125    بررسی رفتارهای خودتخریبی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی    B.Sc.     - -    2007-04-30
126    بررسی رفتارهای خودتخریبی در میان دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی    B.Sc.    fahimeh alizadeh    2007-04-30
127    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    narjes azimian    2011-08-11
128    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    solmaz farazi    2011-08-11
129    بررسی مقایسه ای ابراز وجود در دختران فراری و عادی شهر مشهد    B.Sc.    zahra taherian    2011-08-11
130    رابطه هیجان خواهی، برون گرایی، درون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران    M.Sc.     - -    2000-07-26
131    بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل غیرشاغل    B.Sc.    sima javan    2011-06-19
132    بررسی مقایسه ای ناسازگاری کودکان با مادران شاغل غیرشاغل    B.Sc.    NULL NULL    2011-06-18
133    بررسی تفاوتهای فردی در افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه    B.Sc.    mahtab imani    2011-09-19
134    بررسی تفاوتهای فردی در افت تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه    B.Sc.    fatemeh malkzadeh    2011-09-19
135    بررسی رابطه ترتیب تولد با هیجان خواهی در نوجوانان پسر    B.Sc.     - -    2003-02-19
136    بررسی مقایسه ای هویت جنسی در فرزندان طلاق و عادی    B.Sc.    samaneh asadi    2010-12-31
137    بررسی مقایسه ای هویت جنسی در فرزندان طلاق و عادی    B.Sc.    NULL NULL    2010-12-31
138    بررسی رابطه مولفه های هوش معنوی و ابعاد بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    somayeh ramesh zarchi    2013-01-23
139    تاثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری بر سازگاری دانش آموزان پسر شبانه روزی امام رضا(ع) شهر ملک آباد    M.Sc.    mohammd hssn hatami koshmrdan    2012-09-22
140    بررسی تاثیر رابطه‌ی متن کلامی و تصویر بر افزایش احتمال خرید کالا توسط مصرف‌کننده در تبلیغات بازرگانی چاپی در زبان فارسی    M.Sc.    Narjes Naghizadeh    2013-01-30
141    مقایسه ی اثربخشی مشاوره گروهی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی با واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی نوجوانان نش‌آموزان    M.Sc.    habeballh ghafoore    2012-07-15
142    بررسی مقایسه ای تداعی واژگان و تصاویر در کودکان پیش دبستانی    M.Sc.    Shermineh Kianpour    2011-01-30
143    ارزیابی مهارتهای اجتماعی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به صرع در مقایسه با گروه شاهد    B.Sc.    fahimeh yavari    2010-09-23
144    بررسی اولویتبندی معیارهای همسرگزینی دانشجویان در آستانه ازدواج    B.Sc.     - -    2003-09-12
145    بررسی اولویتبندی معیارهای همسرگزینی دانشجویان در آستانه ازدواج    B.Sc.     - -    2003-09-13
146    مقایسه اثربخشی معنادرمانی و شناخت درمانی گروهی بر افزایش عزت نفس زنان دارای ضایعات پوستی    M.Sc.    razieh khazaii    2010-09-23
147    بررسی نقش میانجی‌گری احساس‌انسجام روانی در رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی    M.Sc.    hamideh ghaedifar    2013-03-09
148    اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر جهت گیری مذهبی، مقابله مذهبی، افسردگی و اضطراب مهاجرین افغانی شهر مشهد    M.Sc.    hashim waezzadah    2012-05-30
149    بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد فعال سازی رفتاری در کاهش علائم افسردگی و افزایش کیفیت زندگی زندانیان وابسته به مواد    M.Sc.    majid naddaf    2011-03-15
150    اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله¬ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    marzieh amiri    2012-06-27
151    اثر بخشی روان درمانی روان پویشی بر کاهش میزان استرس افراد مبتلا به دیابت    M.Sc.    Javad Hasanzadeh    2012-03-05
152    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی    M.Sc.    amirreza kamel abbasi    2011-09-07
153    اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر کارکردهای روانشناختی خانواده، رضایت از زندگی و بهبود افسردگی ناشی از بیماری قلبی    M.Sc.    zohreh rahimdad    2013-03-17
154    اثربخشی آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شیوه‌ی گروهی بر افسردگی، نگرش‌های ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان    M.Sc.    vajihe ghasemi bafghi    2013-03-18
155    بررسی رابطه معنویت با مهارتهای حل مساله دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    farzaneh mesbahzadeh    2013-05-18
156    بررسی رابطه معنویت با مهارتهای حل مساله دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    farzaneh sharifi    2013-05-18
157    نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی    M.Sc.    reza soltani shal    2011-09-21
158    بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری ( REBT) در بهبود مدیریت هیجان های منفی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    hamideh poorgonabadi    2012-01-25
159    بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سلامت روان دانشجویان پسر خوابگاه های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    ramin ghazanfari    2013-06-14
160    بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با سلامت روان    B.Sc.    milad salajegeh    2013-06-16
161    ررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی با سلامت روان    B.Sc.    gavad Bagheri    2013-06-16
162    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    mahdi parooi    2013-06-20
163    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    Soroush Zarei    2013-06-20
164    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد    B.Sc.    jafar jahani moghadam    2013-06-20
165    بررسی سطح هوش هیجانی و شادکامی در معلولین جسمی- حرکتی موسسه فیاض بخش مشهد    B.Sc.    Reyhaneh Ghoorzehi    2013-06-23
166    بررسی سطح هوش هیجانی و شادکامی در معلولین جسمی- حرکتی موسسه فیاض بخش مشهد    B.Sc.    zahra zenali    2013-06-23
167    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی معلولین جسمی ساکن موسسات شبانه روزی با مراکز روزانه    B.Sc.    tayebe KHARVI    2013-06-26
168    بررسی مقایسه ای هوش هیجانی معلولین جسمی ساکن موسسات شبانه روزی با مراکز روزانه    B.Sc.    najme darvishi    2013-06-26
169    میزان افسردگی و اضطراب در فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر و فرزندان خانواده های عادی    B.Sc.    hamid eghbali    2013-06-30
170    میزان افسردگی و اضطراب در فرزندان خانواده های شاهد و ایثارگر و فرزندان خانواده های عادی    B.Sc.    samira nezami    2013-06-30
171    بررسی روانشناختی عوامل خانوادگی موثر در اختلال هویت جنسی و مشکلات اجتماعی    B.Sc.    samira towhidimanesh    2011-09-16
172    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری با میزان پرخاشگری    B.Sc.    fateme saghari    2013-07-14
173    بررسی رابطه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزند پروری با میزان پرخاشگری    B.Sc.    fatemeh fatemifar    2013-07-14
174    بررسی رابطه ترتیب تولد با هیجان خواهی در نوجوانان پسر    B.Sc.     - -    2003-01-30
175    بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل    B.Sc.    shiva zarezade    2011-06-15
176    بررسی رابطه ی بین صفات شخصیتی وابسته به جنس و عملکرد جنسی زنان شاغل    B.Sc.    saeedeh sedighi    2011-06-15
177    بررسی رابطه معنویت و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohamad aminayi    2011-09-16
178    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    sara asadzadeh    2011-09-16
179    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    Farideh Irvani    2011-09-16
180    بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی کودکان و نوجوانان عادی و مشکل دار بر مبنای تست نقاشی خانه،درخت،آدم    B.Sc.    hamed tavakoli    2011-09-16
181    بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع اول دبیرستان    B.Sc.    sorayya dashti khavidak    2012-01-12
182    بررسی رابطه هوش هیجانی و استرس ادراک شده در دانش آموزان دختر تیزهوش مقطع اول دبیرستان    B.Sc.    atenasadat mirrajayi    2012-01-12
183    بررسی رابطه بین سلامت روان و رضایتمندی جنسی دختران دانشجو    B.Sc.    mehrnaz mahmoudi    2012-02-07
184    بررسی رابطه بین سلامت روان و رضایتمندی جنسی دختران دانشجو    B.Sc.    NULL NULL    2012-02-07
185    بررسی مقایسه میزان شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان افغانی و ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2013-07-28
186    بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    M.Sc.    mehdi motshakeri    2011-09-11
187    بررسی رابطه بین سلامت روان مادر با سازگاری کودک    B.Sc.    NULL NULL    2013-07-31
188    بررسی رابطه بین سلامت روان مادر با سازگاری کودک    B.Sc.    MOHADDESE ESKANDARIPOUR    2013-07-31
189    اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند بر جهت گیری هدف، انسجام درونی،رضایت زناشویی مردان متاهل    M.Sc.    payam jouzy    2013-07-10
190    بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شناختی- رفتاری همسران جانبازان بر کاهش تنیدگی والدینی همسران و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنها    M.Sc.    Mohamad Hossein Gholami    2012-02-04
191    بررسی میزان رضایتمندی از خود در دختران پیش دانشگاهی شهرستان بشرویه    B.Sc.    Najmeh Moradian    2012-02-14
192    بررسی میزان رضایتمندی از خود در دختران پیش دانشگاهی شهرستان بشرویه    B.Sc.    sajede moshirian    2012-02-14
193    بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    fateme shoghi    2009-03-01
194    بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-03-01
195    تاثیر آموزش مهارت¬های اجتماعی بر افزایش محبوبیت در کودکان پیش¬دبستانی    M.Sc.    zohreh hasanzadeh klateh    2012-01-28
196    بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و اضطراب مرگ در سالمندان    B.Sc.    NULL NULL    2011-09-19
197    شبیه سازی توابع تقاضای انواع گوشت (قرمزو سفید) در ایران با استفاده از رهیافت الگوریتم ژنتیک    M.Sc.    somayyeh rahimi    2013-01-30
198    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم وپرخاشگری افراد مبتلا به ترومای ضربه سر    M.Sc.    somaih rahime    2012-03-11
199    بررسی رابطه هوش هیجانی با سبک فرزندپروری مادران    B.Sc.    Zahra Asadi    2013-08-13
200    بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی    B.Sc.    Tabasom Hazem    2013-09-17
201    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohamad ahmadzade    2013-08-31
202    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    abdolbaset ahmadi    2013-08-31
203    بررسی رابطه رضایت شغلی با سلامت عمومی در کارکنان پیمانی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Reza Abedipor    2013-08-31
204    مقایسه میزان و رابطه‌ی هیجان خواهی با خود تنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر مشهد    M.Sc.    seyyedeh masumeh rezazadeh    2013-07-02
205    بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی در زنان معلم شهر مشهد    M.Sc.    zahra rezaiy    2013-02-16
206    اثربخشی روان¬درمانی پویشی کوتاه¬مدتِ فشرده بر سبک¬های دفاعی و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی    M.Sc.    Mehdi Khorianian    2013-09-16
207    مقایسة حافظة شرح حال و فراشناخت ها در اختلالات وسواسی اجباری و اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار    M.Sc.    farideh nazarzadeh ramezani    2013-09-09
208    کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل کننده اضطراب برمکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و ابرازگری هیجانی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی    M.Sc.    Mostafa Mahmoudi Ghehsareh    2013-09-18
209    اثر مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور بر شادمانی و نگرشهای ارتباطی ناکارآمد زناشویی    M.Sc.    Mojtaba Ranjbari    2013-07-15
210    بررسی سلامت روان در بیماران سرطانی    B.Sc.    atie maroozi    2013-10-27
211    بررسی سلامت روان در بیماران سرطانی    B.Sc.    NULL NULL    2013-10-27
212    اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری در کاهش نگرانی و مشکلات درون‌سازی‌شده ناشی از روابط آسیب‌زای دختران و پسران در مدارس شبانه‌روزی    M.Sc.    ALI DERAKHSH    2013-09-22
213    اثربخشی زوج درمانی شناختی - رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان،بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین    M.Sc.    nasim ahmadi    2013-09-22
214    بررسی اثربخشی برنامه‌ آموزش TAME بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان در نوجوانان پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    SEYEDEH TOLOUE khodadadi    2013-09-22
215    مقایسه اثربخشی قصه و بازی درمانی برکاهش اضطراب کودکان سرطانی    M.Sc.    zahra safdari    2013-09-22
216    بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی حرکتی    M.Sc.    aida zabihi    2013-09-24
217    بررسی اثر بخشی اجرای بازی‌های زبان شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست    M.Sc.    fateme zarif    2013-10-05
218    اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان    M.Sc.    mohammad arghabaei    2014-01-12
219    بررسی رابطه هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    samaneh esmaeilzadeh    2014-01-25
220    بررسی رابطه هوش معنوی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    jalaleh ghaffarirad    2014-01-25
221    بررسی رابطه بین خودکارامدی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    fatemeh rezghi    2014-01-29
222    اثر بخشی آموزش فرزند‌ پروری مثبت‌نگر بر رابطه‌ی مادر و کودک، خودکارآمدی مادر و مشکلات رفتاری کودکان    M.Sc.    samaneh taherinia    2013-09-21
223    هیپنوتیزم درمانی شناختی – رفتاری هراس اجتماعی:یک مطالعه چند آزمودنی    M.Sc.    majid jaliliansfarpur    2014-01-26
224    بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه روان تحلیلی بر روی تغییر سبک‌های دلبستگی و میزان تاب‌آوری معتادین زن مراکز DIC    M.Sc.    Zahra Erfanian Talee Noghan    2014-01-29
225    بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غنی‌سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا    M.Sc.    Tayebeh Roghangar    2014-01-29
226    بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و اضطرابی نوجوانان    M.Sc.    marjan mahjoub    2013-09-22
227    : بررسی اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش مشکلات بین فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    mahdi hatefi farmad    2013-09-22
228    بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق    M.Sc.    zahra tavassoli    2014-02-03
229    :بررسیاثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس دانش اموزان مدرسه شبانه روزی    M.Sc.    mina fardi    2013-09-22
230    اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانی    M.Sc.    zahra shiran khorasani    2013-10-03
231    بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه و فراشناخت افراد مبتلا به اسکیزوفرنی    M.Sc.    Bagher RezaeiManesh    2014-01-30
232    بررسی اثربخشی روان درمانی روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات پدر- فرزند در میان دانشجویان دختر    M.Sc.    Mahboobeh Allahyari    2014-01-30
233    بررسی اثربخشی آموزش حل مسأله به روش بدل و لانکس بر کاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفی دختران نوجوان با والدین معتاد    M.Sc.    fatemeh karimi    2014-02-03
234    اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی بیماران سرطانی شهر نیشابور    M.Sc.    Shadi Hoseyni    2014-01-30
235    اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهبود الگوهای ارتباطی وکاهش مشکلات زناشویی    M.Sc.    Zahra Ehsanifar    2014-03-18
236    تدوین برنامه خودشناسی با رویکرد صدرایی و بررسی اثربخشی آموزش آن بر افزایش هوش معنوی و کاهش دنیاگرایی    M.Sc.    fereshteh zarifian    2014-03-04
237    اثربخشی شناخت‌درمانی بک بر کاهش نشانگان هراس، کیفیت زندگی و باورهای ارتباطی زنان مواجه شده با خیانت زناشویی    M.Sc.    elahesadat Tabatabaii rad    2014-01-30
238    بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکارآمدی با میزان خطرپذیری در نوجوانان آسیب دیده بهزیستی    M.Sc.    zahra sharbati    2014-04-16
239    رابطه هوش معنوی و عمل به باورهای دینی با گرایش به سیگار در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    seyed iman seyed zade dalooiy    2014-05-14
240    بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه ی سبک‌های دفاعی و سلامت روان    M.Sc.    nafiseh mozaffari    2014-02-22
241    بررسی اثربخشی گروه درمانی بر اساس الگوی فرانظری بر عزت نفس و پیشگیری از عود    M.Sc.    hossein nikkhah    2014-03-19
242    بررسی زابطه بین نگرش به زندگی وحل تعارض در دانشجویان رشته روانشناسی    B.Sc.    mahboubeh rahmani    2014-06-10
243    بررسی زابطه بین نگرش به زندگی وحل تعارض در دانشجویان رشته روانشناسی    B.Sc.    shirin shojaeifar    2014-06-10
244    بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Fatemeh Ghadiry    2014-06-15
245    بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    saeedeh mohamadi vahid    2014-06-15
246    مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان خراسان رضوی وسیستان و بلوچستان    B.Sc.    saedeh khosravi    2014-07-01
247    مقایسه کیفیت زندگی دانشجویان بومی و غیربومی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    zohreh nikoo    2014-07-16
248    بررسی ارتباط بین سبک‎های مقابله‎ای و سرسختی روان شناختی با آمادگی به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه کاشمر    B.Sc.    Hadishe Noori    2014-07-16
249    بررسی رابطه‌ی بین نگرش به زندگی و سازگاری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Hamid Zolfaghari    2014-07-20
250    بررسی رابطه‌ی بین نگرش به زندگی و سازگاری در دانشجویان رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    abolfazl `akbari    2014-07-20
251    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    mohadese sadat rashidi    2014-07-20
252    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    maryam torkamancheh    2014-07-20
253    بررسی ارتباط بین خودکنترلی و هوش در نقاشی کودکان    B.Sc.    kiana zarafshan    2014-07-20
254    بررسی مقایسهای اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی و گروه درمانی اصالت وجود بر صمیمیت، وابستگی بین فردی و عزت نفس دانشجویان دختر وابسته به روابط بین فردی دانشگاه فردوسی مشهد    M.Sc.    YALDA OLIYAEE    2014-02-02
255    پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی هویت و هیجان‌خواهی    M.Sc.    mohsen nazmi    2014-07-08
256    اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان    M.Sc.    shakiba hosseini    2014-02-08
257    بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم بیماری در مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی    M.Sc.    NULL NULL    2014-02-10
258    نقش طول مدت و تعدادعوارض بیماری در احساس انسجام روانی و سلامت روان مبتلایان به دیابت    M.Sc.    maryam hosene    2014-07-05
259    بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با سلامت روان و خودکارآمدی    B.Sc.    reza raeisiestabragh    2014-09-27
260    بررسی رابطه بین باورهای مذهبی با سلامت روان و خودکارآمدی    B.Sc.    hassanali ramazani    2014-09-01
261    اثر بخشی درمان گروهی شناختی - رفتاری(CBGT)، مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی مهاجرین افغانستانی مبتلا به فوبی اجتماعی    M.Sc.    bibi zahra hossini    2014-09-22
262    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزان    M.Sc.    ali souri    2014-10-01
263    اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری دانشجویان دختر    M.Sc.    Seyyedeh Maryam Moshirian Farahi    2014-09-22
264    بررسی رابطه‌ی بین مقابله مذهبی و اضطراب در دانشجویان    B.Sc.    reihaneh ashraf ganjavi    2014-09-21
265    بررسی رابطه‌ی بین مقابله مذهبی و اضطراب در دانشجویان    B.Sc.    behnaz vafaee    2014-09-21
266    تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان    M.Sc.    hajar loghmaniankotleri    2014-05-24
267    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    sara adibian    2014-11-01
268    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    behnaz sedaghat baghbani    2014-11-01
269    بررسی تاثیر سبک ازدواج بر سازگاری زناشویی    B.Sc.    faezeh mohaghegh tousi    2014-11-01
270    بررسی رابطه بین باورهای دینی و میزان سلامت عمومی دربین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سیرجان    B.Sc.    elahe sardui nasab    2007-12-31
271    بررسی رابطه میان نمره هوش هیجانی و ترجیح انواع قدرت سازمانی در میان معاونین و مدیران سطح اول دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-21
272    بررسی رابطه بین آموزش موسیقی و افزایش عزت نفس در هنرجویان جهاد دانشگاهی    B.Sc.     - -    1998-12-31
273    بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی(فوردایس) بر افزایش نشاط، خودکارآمدی و کیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر    M.Sc.    zahra kheirkhah    2014-11-25
274    بررسی رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با میزان رضایت از زندگی زناشویی    B.Sc.    maryam salemroudi    2015-01-12
275    بررسی رابطه عوامل اجتماعی-فرهنگی با میزان رضایت از زندگی زناشویی    B.Sc.    narges fakhar    2015-01-12
276    اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش اضطراب امتحان و کمال گرایی دانشجویان دختر دانشگاه کوثر بجنورد    M.Sc.    zakieyh bidaki    2014-09-22
277    مقایسه خودپنداره دختران فراری و غیرفراری    B.Sc.     - -    2002-07-27
278    مقایسه خودپنداره دختران فراری و غیرفراری    B.Sc.     - -    2002-07-27
279    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    parisa talebian    2007-08-23
280    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    NULL NULL    2007-08-23
281    بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و زندگینامه ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها    M.Sc.    NULL NULL    2007-04-04
282    رابطه عزت نفس و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Najibe Karimi    2015-01-28
283    رابطه عزت نفس و مهارت های اجتماعی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    zahra yousefi    2015-01-28
284    بررسی رابطه بین باورهای وسواسی و نگرش مذهبی دانشجویان    B.Sc.    afsaneh keshavarz    2015-01-31
285    بررسی رابطه بین باورهای وسواسی و نگرش مذهبی دانشجویان    B.Sc.    asiye ghadiri    2015-01-31
286    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    Zeinab Tavakkolian Akbari    2015-02-02
287    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    Matineh Kosar    2015-02-02
288    بررسی رابطه ی معنویت و ازدواج با و بدون دوستی قبل از ازدواج دانشجویان    B.Sc.    mina delroba    2015-02-02
289    بررسی رابطه بین رضایت زناشویی و سلامت روان    B.Sc.    nasibeh amini asl    2015-02-14
290    بررسی اثربخشی درمان بهزیستی روان‌شناختی بر کاهش میزان استرس، اضطراب، افسردگی دانش‌آموزان دختر هنرستان یحیی‌بن‌زید    M.Sc.    monireh moayedi    2015-01-18
291    اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر تن و تعهد زناشویی در زنان متأهل    M.Sc.    Zohre Ariyan Moghaddam    2015-01-25
292    بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان برافزایش خودکارآمدی اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد    M.Sc.    ATIEH AMELI    2015-01-28
293    بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متاهل    M.Sc.    Akram Taymoori    2015-01-28
294    بررسی اثر¬بخشی درمان مبتنی بر مراحل تغییر بر کاهش تکانش¬گری و پرخاشگری زنان زندانی    M.Sc.    beheshte barati    2015-01-17
295    اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین    M.Sc.    seyede tahereh ahmadnia    2015-01-31
296    اثربخشی تلفیقی گروه درمانی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه    M.Sc.    fatemeh nakhaei    2015-01-31
297    اثربخشی بازی درمانی (مبتنی بر رویکرد (CPRT بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی و افزایش خود کارآمدی والدگری، کیفیت تعامل والد-کودک و افزایش شادکامی در مادران    M.Sc.    abolghasem sadeghi    2015-01-28
298    رابطه بین منبع کنترل(درونی-بیرونی) با عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    ebrahim khosravi    2015-06-14
299    رابطه بین منبع کنترل(درونی-بیرونی) با عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    AMIR MOHAMMAD ZADEH    2015-06-14
300    رابطه بین منبع کنترل(درونی-بیرونی) با عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    reza folad    2015-06-14
301    بررسی رابطه عزت نفس و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    nafise mohamadpanahi    2015-06-24
302    بررسی رابطه عزت نفس و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohadeseh ziaee    2015-06-24
303    بررسی رابطه عزت نفس و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    Fahimeh Fazel    2015-06-24
304    بررسی مقایسه ای بهداشت روان دانشجویان دختر مجرد و متاهل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    ZAHRA BANI ASADY    2015-07-04
305    بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی    B.Sc.    malihe heydari    2015-07-07
306    بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی    B.Sc.    atefe kiani    2015-07-07
307    بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی    B.Sc.    elham bakhshi ghali baf tosi    2015-07-07
308    بررسی رضایتمندی جنسی در زنان مطلقه و غیرمطلقه    B.Sc.     - -    2003-07-11
309    بررسی هویت جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2005-06-25
310    بررسی تاثیر سبک های فرزندپروری بر کمرویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-02-08
311    بررسی تاثیر سبک های فرزندپروری بر کمرویی    B.Sc.    NULL NULL    2009-01-09
312    بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-09-11
313    بررسی رابطه ی آگاهی از هویت جنسی با رضایت مندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-09-11
314    بررسی عوامل فشارزای روانی در افراد بیمه شده وفاقد بیمه    B.Sc.     - -    2003-12-31
315    بررسی عوامل فشارزای روانی در افراد بیمه شده وفاقد بیمه    B.Sc.     - -    2003-12-31
316    بررسی رابطه هوش هیجانی با راهکارهای مقابله ای با عوامل تنیدگی زا در دانشجویان    B.Sc.    AMIR KHOJASTEH    2008-08-31
317    بررسی رابطه هوش هیجانی با راهکارهای مقابله ای با عوامل تنیدگی زا در دانشجویان    B.Sc.    hossein ghorbani    2008-08-31
318    بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    1999-09-01
319    بررسی اثربخشی تنش زدایی تدریجی بر کاهش اضطراب    B.Sc.    Maryam Rashidi    2004-12-30
320    بررسی مقایسه ای هوشبهر کودکان پیش دبستانی مهدهای مناطق شمال و جنوب مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-01
321    بررسی مقایسه ای هوشبهر کودکان پیش دبستانی مهدهای مناطق شمال و جنوب مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-01
322    بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان هنرمند شهر مشهد    B.Sc.     - -    2000-08-08
323    بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان هنرمند شهر مشهد    B.Sc.     - -    2000-08-08
324    بررسی حوزه های نگرانی دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2001-08-27
325    بررسی علل روانی خشونت علیه زنان در خانواده    B.Sc.    NAHID DEHGHAN    2007-08-05
326    بررسی میزان شیوع خودارضایی و رابطه ی آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2008-07-31
327    بررسی میزان شیوع خودارضایی و رابطه ی آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    javad hasan zadeh    2008-08-31
328    بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان    B.Sc.     - -    2003-09-01
329    بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان    B.Sc.     - -    2003-09-01
330    بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان    B.Sc.     - -    2003-09-01
331    بررسی مهمترین تعارضات بین والدین و نوجوانان    B.Sc.     - -    2003-11-01
332    بررسی مهمترین تعارضات بین والدین و نوجوانان    B.Sc.     - -    2003-11-01
333    بررسی مقایسه ای عوامل فشارزای روانی در افراد مبتلا به فشارخون بالا و بهنجار    B.Sc.    Vajiheh Gharaei    1998-12-31
334    بررسی مقایسه ای پایگاه های هویت در دختران عادی و فراری شهر مشهد    B.Sc.     - -    2003-06-02
335    بررسی مقایسه ای پایگاه های هویت در دختران عادی و فراری شهر مشهد    B.Sc.     - -    2003-06-02
336    بررسی تیپ های شخصیتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-08-08
337    بررسی تیپ های شخصیتی بر رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-08-08
338    بررسی رابطه هوش هیجانی و تدریس موفق معلمین مدارس راهنمایی دخترانه منطقه دو مشهد    B.Sc.     - -    2006-10-02
339    بررسی رابطه هوش هیجانی و تدریس موفق معلمین مدارس راهنمایی دخترانه منطقه دو مشهد    B.Sc.     - -    2006-10-02
340    بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به ازدواج    B.Sc.     - -    2000-05-07
341    بررسی نگرش دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به ازدواج    B.Sc.     - -    2000-05-07
342    بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مادران با علاقه مندی فرزندان دخترشان به فریضه نماز    B.Sc.     - -    1999-08-01
343    بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    1999-05-31
344    بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    1999-05-31
345    بررسی مقایسه ای نیازهای روانی ،جسمانی دانش آموزان با و بدون مادر شاغل    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
346    بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان    B.Sc.    zahra kazemi    2007-08-01
347    بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان    B.Sc.    NULL NULL    2007-09-01
348    بررسی نقش ازدواج در شکل دهی عزت نفس در زنان    B.Sc.    NULL NULL    2007-09-01
349    بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواجهای اول و دوم    B.Sc.     - -    2005-12-31
350    بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواجهای اول و دوم    B.Sc.     - -    2005-12-31
351    بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا در بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و سالم    B.Sc.     - -    2003-05-31
352    بررسی و مقایسه خودپنداره دختران و پسران دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2005-01-09
353    بررسی و مقایسه خودپنداره دختران و پسران دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2005-01-09
354    بررسی اثربخشی تکنیک های شناختی- رفتاری و درمان دارویی و ترکیب آنها در بهبود علائم اختلال شخصیت مرزی    M.Sc.    NULL NULL    2007-09-01
355    بررسی و مقایسه رابطه کنترل خشم و هوش هیجانی در دختران مجرد ومتاهل    B.Sc.    NULL NULL    2008-09-10
356    بررسی حوزه های نگرانی معلولین جسمی و حرکتی    B.Sc.    NULL NULL    2008-07-31
357    بررسی رابطه خشم با روابط بین زوجین    B.Sc.     - -    2003-06-09
358    بررسی رابطه خشم با روابط بین زوجین    B.Sc.     - -    2003-06-09
359    راههای ایجاد گرایش دینی در نوجوانان    B.Sc.     - -    2001-05-31
360    بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد و غیر شاهد مشهد    B.Sc.     - -    1999-09-01
361    رتبه بندی حوادث استرس زای زندگی و راه های مقابله با آن در نوجوانان مقطع راهنمایی در دو منطقه بالا و پایین شهر مشهد    B.Sc.     - -    1999-01-30
362    بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان دانشگاه در مقطع کارشناسی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به ازدواج درمیان دختران    B.Sc.     - -    2005-12-31
363    بررسی نگرش دانش آموزان دختر و پسر ناحیه 2 شهرستان مشهد نسبت به تشویق و تنبیه    B.Sc.     - -    2001-12-01
364    بررسی رابطه‌ی بین نگرش به زندگی و امیدواری در دانشجویان رشته روانشناسی    B.Sc.    NULL NULL    2015-08-22
365    رابطه بین ابعاد کمال گرایی و الگوهای شخصیتی وسواسی-جبری و خودشیفته    M.Sc.    leila mahmoodi    2006-01-10
366    بررسی ومقایسه میزان اضطراب هستی(معنای زندگی)بین دختران دانش آموز و دانشجوی شهر مشهد    B.Sc.    ayda khodashenas    2008-08-26
367    بررسی ومقایسه میزان اضطراب هستی(معنای زندگی)بین دختران دانش آموز و دانشجوی شهر مشهد    B.Sc.    Behnaz Azimi Manavi    2008-08-26
368    بررسی عزت نفس کودکان خیابانی واقع در مراکز شبانه روزی با خارج از مراکز شهر مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-31
369    بررسی عزت نفس کودکان خیابانی واقع در مراکز شبانه روزی با خارج از مراکز شهر مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-31
370    بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش مسایل جنسی به کودکان    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-01
371    بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش مسایل جنسی به کودکان    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-01
372    بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش مسایل جنسی به کودکان    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-01
373    بررسی تاثیر تغییر شغل مرد بر سلامت روان همسر    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
374    بررسی تاثیر تغییر شغل مرد بر سلامت روان همسر    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
375    بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-31
376    بررسی سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-31
377    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
378    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
379    بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
380    بررسی طراز افسردگی دانش آموزان شاهد و غیر شاهد    B.Sc.     - -    2001-07-02
381    بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان دانشگاه در مقطع کارشناسی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به ازدواج درمیان دختران    B.Sc.     - -    2005-12-31
382    بررسی عزت نفس کودکان خیابانی واقع در مراکز شبانه روزی با خارج از مراکز شهر مشهد    B.Sc.     - -    2003-12-31
383    بررسی علل طلاق در فرزندان تحصیل کرده شاهد    B.Sc.     - -    2003-07-27
384    بررسی علل طلاق در فرزندان تحصیل کرده شاهد    B.Sc.     - -    2003-07-27
385    اولویت بندی و مقایسه دعاهای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی    B.Sc.     - -    2006-07-27
386    اولویت بندی و مقایسه دعاهای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی    B.Sc.     - -    2006-07-28
387    اولویت بندی و مقایسه دعاهای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی    B.Sc.     - -    2006-07-28
388    بررسی رابطه جهت گزینی مذهبی و تفکرات غیرمنطقی در دختران فراری    B.Sc.     - -    2002-05-29
389    بررسی رابطه جهت گزینی مذهبی و تفکرات غیرمنطقی در دختران فراری    B.Sc.     - -    2002-05-29
390    رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-08-26
391    رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی    B.Sc.     - -    2000-07-27
392    بررسی رابطه افسردگی مادر و تاثیر آن در افسردگی کودکان    B.Sc.     - -    2005-08-28
393    بررسی رابطه افسردگی مادر و تاثیر آن در افسردگی کودکان    B.Sc.     - -    2005-08-28
394    بررسی علل فرار دختران    B.Sc.     - -    2001-08-27
395    بررسی علل فرار دختران    B.Sc.     - -    2001-08-27
396    رابطه بین ویژکی های شخصیتی و میزان کارآیی مدیران مدارس راهنمایی    M.Sc.     - -    2000-08-27
397    مقایسه شیوه های حل مساله در زنان و مردان متقاضی طلاق و عادی    B.Sc.     - -    2003-12-01
398    مقایسه شیوه های حل مساله در زنان و مردان متقاضی طلاق و عادی    B.Sc.     - -    2003-12-01
399    رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی دبیران    M.Sc.     - -    2001-08-28
400    بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان    B.Sc.     - -    2006-07-28
401    مقایسه میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
402    مقایسه میزان رضامندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل    B.Sc.    NULL NULL    2007-12-31
403    بررسی نقش عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در دختران اتویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-05-26
404    بررسی نقش عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله ای در دختران اتویی    B.Sc.    NULL NULL    2007-05-26
405    بررسی وضعیت سلامت روان کارکنان بیمارستان22 بهمن شهرستان خواف    B.Sc.    asma porjoush roodi    2007-12-31
406    بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواجهای سنتی و غیرسنتی    B.Sc.     - -    2003-12-31
407    بررسی مقایسه ای میزان رضایتمندی زناشویی در ازدواجهای سنتی و غیرسنتی    B.Sc.     - -    2003-12-31
408    بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد    B.Sc.    Mahdi Aalami    2001-12-31
409    بررسی منبع کنترل در افراد معتاد به مواد مخدر و غیرمعتاد    B.Sc.     - -    2001-12-31
410    بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مساله    B.Sc.    SUSAN SADR ZAMANI    2008-07-31
411    تاثیر بازی بر رشد اجتماعی کودکان    B.Sc.     - -    2003-12-31
412    تاثیر بازی بر رشد اجتماعی کودکان    B.Sc.     - -    2003-12-31
413    بررسی مقایسه ای تحول بهنجار کودکان مادران تحصیل کرده با غیر تحصیل کرده    B.Sc.     - -    2006-07-28
414    The efficacy of Addiction Attention Control Training Program on Reducing Attenional Bias and Improvement of Recovery Indices in Addicts In-Treatment    M.Sc.    soleil zeyaee    2009-05-09
415    بررسی اثر بخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل خانۀ سلامت شهرداری    M.Sc.    esmat mohsenzade    2015-09-13
416    نقش میانجی¬گرانه راهبردهای مقابله‌ای و ابراز وجود در رابطه بین هیجان خواهی با گرایش به اعتیاد    M.Sc.    Halime Sayadi    2015-09-28
417    دلایل استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از فضای مجازی و راهکارهای مقابله با آن    B.Sc.    arezoo aqeli    2015-10-27
418    بررسی نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان    B.Sc.     - -    2002-09-11
419    بررسی نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان    B.Sc.     - -    2002-09-11
420    بررسی اختلافات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی    B.Sc.    akram minbashi    2008-01-10
421    بررسی اختلافات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیر فامیلی    B.Sc.    bahareh saffari    2008-01-10
422    هنجاریابی پرسشنامه خودخطابه ای عواطف منفی مبتنی بررویکرد شناخت درمانی در مدارس راهنمایی شهرستان رفسنجان    M.Sc.     - -    2000-09-10
423    بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوجهای جوان در شهرستان بشرویه    B.Sc.     - -    2002-11-11
424    رابطه ی مادر – فرزند با اعتیاد به اینترنت دختران    B.Sc.    najmeh rezadad    2015-11-03
425    بررسی مقایسه ای عزت نفس در زنان با و بدون جراحی پلاستیک    B.Sc.    HODA ZAHEDPAKDEL    2006-12-31
426    بررسی مقایسه ای عزت نفس در زنان با و بدون جراحی پلاستیک    B.Sc.    hamide sareban    2006-12-31
427    بررسی معیارهای ازدواج از نظر زوجهای جوان در شهرستان بشرویه    B.Sc.     - -    2002-11-01
428    بررسی مقایسه ای میزان اضطراب،استرس و افسردگی در زنان همسرآزاردیده و عادی    B.Sc.    Mona Afshar    2006-09-11
429    بررسی علل طلاق در فرزندان تحصیلکرده غیر شاهد    B.Sc.     - -    2002-09-01
430    بررسی علل طلاق در فرزندان تحصیلکرده غیر شاهد    B.Sc.     - -    2003-09-01
431    بررسی مقایسه ای اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی وترکیب آن باطب سنتی برکاهش اضطراب زنان    M.Sc.    zahra shahandeh    2015-03-08
432    اثربخشی آموزش مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامین    M.Sc.    Samira Ansari    2015-03-01
433    بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی رویکرد وجودی‌ بارویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب فراگیر مبتلایان به اعتیاد    M.Sc.    anoosh mahdizadeh noghand    2015-03-11
434    بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر افزایش کیفیت زندگی و عزت نفس سالمندان    M.Sc.    Parizad Iravani Kazar    2015-09-13
435    بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ازدواج موفق در دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    reyhane Najibi    2015-12-22
436    هوش هیجانی و ازدواج موفق در دانشجویان دختر دانشکده ی علوم تربیتی روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    ASMA JAHANNOOSH    2015-12-22
437    بررسی اثربخشی آموزش تعامل والد ـ کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی‌اختیار    M.Sc.    niloofar mamdoohi    2015-10-05
438    بررسی اثربخشی تلفیق روان درمانی شناختی ـ رفتاری و یوگا بر کاهش افسردگی زنان    M.Sc.    mahdiyeh dehghanizade    2015-10-05
439    بررسی اثربخشی خنده درمانی و قصه درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش‌دبستانی    M.Sc.    Ensiyeh Shahabi    2015-12-19
440    بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر    M.Sc.    nina nosrati    2015-12-11
441    بررسی تاثیر ارتباط با جنس مقابل بر سلامت روان    B.Sc.    golsoomeh shirdel    2012-01-30
442    بررسی تاثیر ارتباط با جنس مقابل بر سلامت روان    B.Sc.     - -    2012-01-30
443    بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس ارآن    B.Sc.     - -    1999-09-09
444    بررسی میزان افزایش عزت نفس معتادان شرکت کننده در گروه NA (معتادان گمنام)    B.Sc.    NULL NULL    2006-12-31
445    بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی در میان پسران نوجوان    B.Sc.    seyedeh mahnaz musavi nedjad naeini    2016-01-30
446    بررسی معیارهای تربیت اسلامی از تولد تا هفت سالگی    B.Sc.    NULL NULL    2008-01-30
447    عوامل روان‌شناختی سبب‌ساز بیماری¬های قلبی-عروقی در ایران؛ مرور نظام‌دار، فراتحلیل، طراحی و بررسی اثربخشی الگوی روان¬درمانی ویژه بیماران قلبی    PHD    Reza Soltani Shal    2016-04-21
448    بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی: مطالعه تک آزمودنی    M.Sc.    alireza gol    2015-09-20
449    رابطه هوش معنوی و سبک های دلبستگی دانشجویان    B.Sc.    soraya esmayelzada    2016-06-26
450    رابطه هوش هیجانی ورضایت زناشویی در دانشجویان دختر متاهل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    zeinab robatifiroozehchi    2016-06-26
451    رابطه هوش هیجانی ورضایت زناشویی در دانشجویان دختر متاهل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    fatemeh hoseinzadeh bahreini    2016-06-26
452    رابطه هوش هیجانی ورضایت زناشویی در دانشجویان دختر متاهل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    maryam parsaeirad    2016-06-26
453    رابطه هوش معنوی و سبک های دلبستگی دانشجویان    B.Sc.    manizhe hosseini    2016-06-26
454    اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خودآیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور    M.Sc.    tahereh karimi    2015-09-21
455    بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و رضایتمندی زناشویی    B.Sc.    fatemeh salehi    2016-07-25
456    مقایسه پرخاشگری دانشجویان ایرانی و غیرایرانی    B.Sc.    Mahyar Moghaddam    2016-09-10
457    بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان با واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی    M.Sc.    sofiya aeen    2015-09-30
458    بررسی تأثیر شبکه‏ های مجازی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی    B.Sc.    ailin salmani havedanloo    2016-09-21
459    بررسی تأثیر شبکه‏ های مجازی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی    B.Sc.    saeideh ataei    2016-09-21
460    اثربخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینی    M.Sc.    Iman Seyedzadeh    2016-10-05
461    اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبردهای مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری    M.Sc.    mostafa noruzi maddah    2016-09-14
462    بررسی حوزه های نگرانی دانش آموزان پیش دانشگاهی    B.Sc.     - -    2006-01-30
463    بررسی حوزه های نگرانی دانش آموزان پیش دانشگاهی.    B.Sc.     - -    2006-01-30
464    بررسی میزان احساس شادکامی و کیفیت زندگی در دانشجویان مقید به فریضه نماز    B.Sc.    zahra javaherchi    2017-01-21
465    بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد    B.Sc.    elahe shadman    2017-01-22
466    بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد    B.Sc.    marjan kalatian    2017-01-22